Menu Zamknij

Pomoc detektywa przy windykacji należności

Pomoc prywatnego detektywa może przydać się w sprawach związanych z odzyskiwaniem długów. Konieczność odzyskiwania należności jest powodem korzystania ze wsparcia osób mających doświadczenie w skutecznej windykacji. Ta zaś może być przeprowadzana na kilka sposobów — polubownie, sądowo lub komorniczo. Pomoc detektywa jednak stanowi ogromne źródło wiedzy na temat tego, jakie najlepiej podjąć działania, by wzrosły szanse na jak najszybsze odzyskanie należności.

wyciągnięta dłoń ze zwitkiem pieniędzy

Niewielkie zadłużenie a windykacja polubowna

W przypadku, kiedy dług jest niewielki, dobrze, gdyby windykacja należności rozpoczęła się od próby polubownego rozwiązania sprawy. Takie próby polegają na kontakcie z dłużnikiem i przypominaniu o konieczności spłaty należności. Kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną, specjalnie przygotowane pisma czy wezwania do zapłaty mogą przynieść oczekiwany rezultat. Pamiętać trzeba, że powody przedłużającego się terminu spłaty zadłużenia bywają bardzo różne. Zdarzają się przypadki, kiedy niefortunny zbieg zdarzeń w rzeczy samej uniemożliwia dłużnikowi terminowe wywiązanie się ze swoich finansowych zobowiązań. Zwykle jednak, jeśli jest tak w rzeczywistości, nastawienie dłużników w stosunku do wierzyciela jest otwarte i nieofensywne, dłużnicy niejednokrotnie sami kontaktują się z wierzycielem i proponują zmianę ustaleń, modyfikację warunków zawartej między nimi umowy, nawet jeśli była to tylko umowa ustna. W takich przypadkach, kiedy widać z drugiej strony chęć współpracy, rzadko konieczne jest korzystanie z pomocy detektywistycznej, choć oczywiście nie ma przeszkód, by to zrobić. Można dzięki temu, chociażby, dowiedzieć się więcej na temat tego, co jest rzeczywistym powodem braku spłaty na czas. Krótko mówiąc, można potwierdzić wersję wydarzeń podawaną przez dłużnika lub odkryć, że próbuje grać na zwłokę.

Windykacja sądowa i komornicza

Jeśli windykacja polubowna nie odniesie skutku, w grę wchodzi działanie z ramienia sądu i komornika. Sądowa windykacja wymaga wcześniejszego złożenia przez wierzyciela pozwu o zapłatę. W wyniku windykacji sądowej dłużnik uzyskuje prawomocny nakaz zapłaty. To z kolei jest podstawą do wszczęcia windykacji komorniczej przez komornika sądowego, czyli ostatniego już etapu postępowania windykacyjnego. Sprawa sądowa trwa jakiś czas, a każdy dzień zwłoki sprawia, że szanse na odzyskanie pieniędzy maleją. Praktyka pokazuje, że im wcześniej rozpocznie się odzyskiwanie długów, tym większa szansa na spłacenie ich w całości przez dłużnika. Zawsze bowiem zachodzi prawdopodobieństwo, że nie jesteśmy jedynymi wierzycielami, którzy czekają na otrzymanie swoich należności. Inni, uruchamiając wcześniej od nas procedurę windykacyjną, mogą komorniczo doprowadzić do zajęcia majątku dłużnika i tym samym jeszcze bardziej oddalić w czasie uzyskanie należności przez nas. Agencja detektywistyczna, która przyjmuje zlecenie windykacyjne, działa tak szybko, jak to możliwe, a jednocześnie bardzo profesjonalnie.

Detektyw ustali majątek dłużnika

W jaki sposób detektyw może pomóc w postępowaniu windykacyjnym i komorniczym? Jednym z najczęstszych motywów pracy detektywa przy tego typu sprawach jest ustalanie majątku dłużnika i jego rzeczywistych możliwości finansowych. W przypadku postępowania komorniczego sam dłużnik ma obowiązek składania wyjaśnień i podania wszelkich informacji komornikowi, kiedy ten takich zażąda. Jednak osoby, które unikają zobowiązań finansowych, nierzadko podają w takich przypadkach nieprawdę. Za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna, jednak nieuczciwi dłużnicy liczą na to, że prawda nie wyjdzie na jaw. Nierzadko też posiadają ukryte składniki majątkowe, które nie są uwzględnione np. w oficjalnej dokumentacji skarbowej. Komornik może rozpocząć tak zwane poszukiwanie majątku dłużnika celem przymusowego odzyskiwania zaległych należności, jednak aby się tak stało, wierzyciel musi wskazać szczegółowo, czego dotyczyć mają poszukiwania. I właśnie tutaj zawierzyć można prywatnemu detektywowi.

dłoń w rękawiczce trzymająca pieniądze

Dociekanie postępowania

Dłużnicy, którzy unikają spłaty zobowiązań, nie tylko potrafią ukrywać swój majątek, ale też robić wszystko, by go nie utracić nawet wówczas, gdy ktoś — sam lub z pomocą detektywa — wykaże, że dłużnik posiada więcej, niż deklaruje. W tym celu dłużnik może przedsięwziąć kroki prawne, które skutkowałyby uzyskaniem korzyści majątkowej przez osobę trzecią, wskutek czego pogorszyłaby się sytuacja wierzyciela. Jednym ze sztandarowych tego typu działań jest przepisywanie majątku na inną osobę, np. współmałżonka, przez co domaganie się spłaty długów poprzez wyegzekwowanie pieniędzy ze sprzedaży tego majątku będzie zwyczajnie nieskuteczne. Jeżeli więc dłużnik nagle okazuje się osobą bez żadnego majątku, choć wcześniej było inaczej, można podejrzewać, że przygotował się od strony prawnej do tego, by uniknąć zobowiązań. Szczegóły pomoże ustalić prywatny detektyw. Ustalenia te zaś mogą przysłużyć się do złożenia powództwa, tak zwanej skargi pauliańskiej (na podstawie art. 527–534 k.c.). Według przepisów prawa, jeśli sąd uzna czynność dłużnika związaną z przeniesieniem majątku za bezskuteczną względem wierzyciela, ten ma prawo do egzekucji majątku osoby trzeciej tak, jakby należał wciąż do dłużnika.

Gdzie jest dłużnik?

Nawet najbardziej uczciwe i zgodne z prawdą zeznania niewiele dadzą, jeśli nie będzie szansy ich uzyskać, a tak dzieje się, kiedy „znika” sam dłużnik. Bardzo częstym powodem braku działań sądu czy komornika jest brak możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, którą czekać ma spłata długu. Miejsce pobytu może być celowo zatajone, aby jak najbardziej opóźnić całą procedurę egzekucyjną. Usługi detektywistyczne obejmują ustalenie adresu umożliwiającego skontaktowanie się z daną osobą, niezależnie, czy jest to miejsce zamieszkania, czy tymczasowego pobytu, miejsca aktualnej pracy itd. Dzięki działaniom detektywa możliwe będzie też skuteczne doręczenie dokumentów sądowych wraz z uzyskaniem potwierdzenia odbioru — unikanie korespondencji z sądu to jedna z metod na oddalenie w czasie spłaty należności. Doświadczony detektyw pomoże znaleźć sposób na to, by przerwać to błędne koło.

Jak każda usługa detektywistyczna, pomoc windykacyjna jest usługą płatną. Koszty windykacji ustalane są indywidualnie. Jako biuro detektywistyczne Spark działamy nieustannie od roku 2001, prowadząc wiele spraw, w tym również te związane z odzyskiwaniem należności. Zakres działań obejmuje nawet bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem. Niejednokrotnie prowadzi to do pozytywnego rozwiązania, bez konieczności prowadzenia dalszych działań sądowych czy komorniczych. Podejmujemy się też negocjacji między wierzycielem a dłużnikiem, pośrednicząc w ustalaniu najdogodniejszych dla obu stron nowych warunków spłaty zobowiązań.